Statut

REGULAMIN APOSTOLATU ZŁOTA RÓŻA
W DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Apostolat Złota Róża jest wspólnotą osób świeckich, które w duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół, otaczają modlitewną opieką kapłanów oraz troszczą się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Powstanie Apostolatu jest odpowiedzią na prośbę św. Jana Pawła II, który – zarówno w adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis – jak i w licznych przemówieniach, homiliach oraz spotkaniach z wiernymi wzywał do modlitwy w intencji powołanych do kapłaństwa.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Apostolat Złota Róża zwany dalej Apostolat, jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym działającym na podstawie kan. 299 oraz kan. 321-326 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyrosłym we wspólnocie Kościoła Siedleckiego.
 2. Apostolat posiada osobowość prawną w Kościele katolickim na mocy kan. 322 KPK.
 3. Apostolat opiera się na regulaminie przeznaczonym dla członków i animatorów Apostolatu, który uzyskał aprobatę Biskupa Siedleckiego.
 4. Apostolat posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Biskupa Siedleckiego.
 5. Patronami Apostolatu są: Maryja oraz św. Jan Paweł II.

§2

ISTOTA I DUCHOWOŚĆ

 1. U podstaw Apostolatu znajduje się:
 2. . miłość do kapłanów jako zastępców Jezusa Chrystusa na ziemi:
 3. szacunek dla tajemnicy kapłaństwa;
 4. troska o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego;
 5. rozbudzenie świadomości potrzeby wsparcia kapłanów i powołanych modlitwą oraz osobistym wyrzeczeniem.
 6. Celem Apostolatu jest przede wszystkim modlitwa w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich.
 7. Apostolat realizuje powyższy cel poprzez tworzenie grup modlitewnych, składających się z 21 osób, których członkowie podejmują modlitwę, posty lub inne dobrowolne wyrzeczenia w intencji powołanych do kapłaństwa.

§3

CZŁONKOWIE

 1. Członkiem Apostolatu może zostać każdy wierzący należący do Kościoła katolickiego.
 2. Udziału w innych stowarzyszeniach i ruchach o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim nie stanowi przeszkody w przynależności do Apostolatu.
 3. Podstawową wspólnotę Apostolatu stanowi grupa 21-osobowa, która zawiązuje się w danej parafii, a odpowiedzialnym za tę wspólnotę jest ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan, pełniący posługę w danej parafii.
 4. Do Apostolatu zostaje przyjęta osoba po złożeniu deklaracji wobec proboszcza parafii, na terenie której powstaje grupa Apostolatu lub animatora.
 5. Na czele grupy stoi animator wybrany przez członków wspólnoty i zaaprobowany przez proboszcza miejsca.
 6. Osoba przyjęta do Apostolatu może być z niego usunięta, jeśli przez dłuższy okres z własnej winy odstępowała od swoich zobowiązań. Powyższą decyzję podejmuje animator w porozumieniu z księdzem proboszczem.

§4

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. Członek Apostolatu jest zobowiązany do ofiarowania jednego dnia wyznaczonego przez animatora grupy – w cyklu trzytygodniowym – jako czasu szczególnej modlitwy za kapłanów^ i w intencji nowych powołań kapłańskich. W wyznaczonym dniu powinien w tych intencjach: odmówić jedną tajemnicę Różańca św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwy św. Faustyny Kowalskiej za kapłanów i modlitwę do Maryi za powołanych do kapłaństwa św. Jana Pawła II (w załączniku) oraz podjąć post lub inne dobrowolne wyrzeczenie.
 2. Ponadto wszyscy członkowie Apostolatu powinni wspólnie uczestniczyć we Mszy św?. i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca.
 3. Każdy z należących do Apostolatu ma troszczyć się o pogłębianie życia duchowego poprzez codzienną modlitwę, częste korzystanie z sakramentów św., lekturę Pisma św., czynne zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej, a raz na dw;a lata brać udział w rekolekcjach zamkniętych organizowanych dla członków Apostolatu.
 4. Ma również uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Zarząd Diecezjalny.
 5. Swoją postawą członek Apostolatu ma zachęcać innych do modlitwy za kapłanów i w intencjach nowych powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego.
 6. Wszyscy członkowie Apostolatu powinni modlić się za żywych i zmarłych współbraci.

 

§5

STRUKTURA I STRUKTURA APOSTOLATU

 1. Organem zarządzającym i koordynującym działania Apostolatu w diecezji jest Zarząd Diecezjalny, wybierany na okres 5 lat podczas zjazdu diecezjalnego.
 2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu tajnym przez animatorów grup parafialnych spośród członków Apostolatu.
 3. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków. Przewodniczącego mianuje Biskup Siedlecki spośród trzech kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
 4. Zarząd wraz z asystentem kościelnym ustala program formacyjny Apostolatu, organizuje zjazdy diecezjalne, rekolekcje oraz akcje promujące Apostolat.
 5. Podstawowymi wspólnotami Apostolatu są wspólnoty parafialne, składające się z 21 osób, które podlegają opiece księdza proboszcza, sprawującego ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, pełniącego posługę w danej parafii.
 6. Na czele wspólnoty parafialnej Apostolatu stoi animator wybrany przez członków’ wspólnoty i zaaprobowany przez księdza proboszcza.
 7. Do głównych zadań animatora należy: organizacja i prowadzenie spotkań modlitewno- formacyjnych, utrzymywanie kontaktów z Zarządem Diecezjalnym oraz księdzem proboszczem lub wyznaczonym przez niego kapłanem w sprawach dotyczących wspólnoty, gromadzenie dobrowolnych składek na dzieła Apostolatu od jego członków lub innych ofiarodawców, uczestniczenie raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
 8. W parafiach, gdzie istnieje kilka grup Apostolatu, w celu właściwej koordynacji działania i realizowania zadań wspólnoty, należy utworzyć Parafialną Radę Apostolatu. Na jej czele stoi kapłan odpowiadający za Apostolat w parafii, a w jej skład wchodzą animatorzy wszystkich grup parafialnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany w powyższym Regulaminie może wprowadzić Biskup Siedlecki z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Diecezjalnego Apostolatu.

 

Siedlce, dnia 25 marca 2017 r., w; 25 rocznicę ogłoszenia adhortacji Pastores dobo vobis.

 

 

(Visited 3 445 times, 1 visits today)