Zjazd Apostolatu „Złota Róża”, Leśna Podlaska, 8 października 2016 r.

Temat spotkania: „Rola Maryi w życiu Narodu i w naszym życiu”.

Program spotkania

W dniu zjazdu otrzymaliśmy wiadomość, która napełniła nas wielką radością i wdzięcznością Matce Bożej i Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie. Ksiądz Biskup wyznaczył dla nas nowego moderatora Złotej Róży, ks. dra Grzegorza Koca, i za jego pośrednictwem zwrócił się z prośbą o przedłożenie statutu Apostolatu celem rozpatrzenia, a przy tym wyraził gotowość zatwierdzenia go.

Przywitał nas Ojciec Przeor, który wyjaśnił, na czym polega droga Maryjna, na czym polega rola sanktuariów Maryjnych i duchowy wymiar królowania Maryi. Nawiązał do 300‑lecia koronacji obrazu MB. Częstochowskiej – pierwszej koronacji poza Watykanem. Historię cudownego obrazu i sanktuarium w Leśnej Podlaskiej przypomniał brat Paweł.

Katechezę na temat: „Rola Maryi w życiu Narodu i w naszym życiu” wygłosił ks. Grzegorz Koc. Przedstawił wiele historycznych faktów, które w sposób niekwestionowany potwierdziły wielokrotne interwencje Maryi w momentach rozstrzygających o naszych dziejach. Ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę na wybranie naszego narodu przez Boga i przez Maryję. Siostrze Faustynie Jezus powiedział, że z Polski wyjdzie iskra (światło wiary), która przygotuje świat na Jego przyjście. Jezuicie włoskiemu z Neapolu Julio Mancinellemu Maryja powiedziała, aby nazywał Ją Królową Polski. Aby oddać Jej cześć, kapłan ten przybył w pielgrzymce do Polski i został przyjęty na Wawelu przez króla polskiego w 1610 roku.

Jesteśmy najbardziej wierzącym narodem na świecie, ale zarazem społeczeństwem biernym, „kanapowym”. Bóg chce nas uformować.

Bitwa pod Chocimiem (w 1621 r.), stoczona z Turkami w obronie całej Europy przed islamem, dzięki interwencji Maryi i wskutek potężnej modlitwy różańcowej zakończyła się zwycięstwem. Maryja jest w stanie wyprowadzić nas z każdej beznadziejnej sytuacji (apelowała wtedy o wytrwałość).

Na ruinach zdemoralizowanego świata Matka Boża odbuduje wiarę w czasach ostatecznych. Zwycięstwo Jej jest pewne. Ona upokorzy szatana. Wielcy święci byli oddani Matce Bożej.

W czasie potopu szwedzkiego zginęło 40% Polaków. Magnaci stali się kolaborantami króla szwedzkiego Gustawa, który chciał wprowadzić protestantyzm w Polsce. Wówczas król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą Królową Polski przy akceptacji wszystkich stanów i z zachowaniem reguł demokratycznych. Akt ten został zatwierdzony przez papieża.

Kolejnym zwycięstwem była bitwa pod Wiedniem. Król Jan III Sobieski przypisał zwycięstwo nie sobie, ale Bogu. Żołnierze uderzyli na Turków z pieśnią „Bogurodzica” na ustach. Papież ustanowił święto Imienia Maryi na dzień zwycięstwa – 12 września. Natomiast w Rzymie wzniesiono świątynię na część Matki Bożej na Forum Trajana.

Turcy pod wrażeniem potęgi Polski nie uznali rozbiorów. Stwierdzono, że rozbiory Polski były następstwem za niewypełnienie przez Naród ślubów, złożonych przez króla Jana Kazimierza.

Wobec zagrożenia przez system komunistyczny bitwa warszawska 14\15 sierpnia 1920 r. (18 bitwa przełomowa w dziejach świata) poprzedzona była wielką modlitwą narodu, inspirowaną przez kardynała Kakowskiego. Armia złożona z 200 tys. „amatorów” pokonała bolszewików. Punktem zwrotnym był moment, w którym padł martwy ks. I. Skorupka, a na niebie ukazała się postać Matki Bożej.

Dlaczego nie było cudu w 1939 roku?  Maryja na Siekierkach przestrzegała, ale nie było odzewu, nie było zawierzenia. Warszawa została ukarana za 20 tys. zarejestrowanych domów publicznych. Kardynał August Hlond poświęcił Naród Niepokalanemu Sercu NMP. na Jasnej Górze w 1946 r. Zgromadził się wówczas gigantyczny tłum, nad którym komunizm nie był w stanie zapanować. Jednak nie dotrzymujemy zobowiązań, tj. wynagrodzenia Maryi za zniewagi oprzez nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (dopiero dwa lata temu wznowiono to nabożeństwo). Zło i kłótnia w Narodzie jest owocem niewierności i lekceważenia przyrzeczeń złożonych Maryi. Oby Bóg nie musiał nas uczyć w sposób bolesny.

Pod koniec II wojny światowej Niemcy chcieli wysadzić w powietrze Jasną Górę, więc ją podminowali. Gdy armia radziecka miała przybyć na Jasną Górę, jej dowódca doświadczył spotkania z Matką Bożą, która nakazała mu natychmiast ratować klasztor. Zdążył zaskoczyć Niemców.

Jubileusz 1000 lecia Chrztu Polski i oddanie Narodu Matce Bożej przez kard. Stefana Wyszyńskiego zaowocowały wzrostem powołań i wyborem Polaka na papieża. Maryja obroniła wiarę w Polsce. Gdzie jest oddawana cześć Maryi, tam jest wiara. Papież Paweł VI przyjął propozycję kardynała Wyszyńskiego i ustanowił Maryję Matką Kościoła.

W 2017 r będziemy świętować 100‑lecie objawień fatimskich. Upłynie również 300 lat od utworzenia masonerii, której celem jest zniszczenie Kościoła przez demoralizację. Do walki z nią Maksymilian Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej. Skutecznym sposobem zniszczenia wiary jest  rewolucja seksualna, promocja dewiacji, instytucjonalny nacisk na społeczeństwo. Choroby społeczne może uzdrowić modlitwa różańcowa, która pozwoli zrozumieć sens cierpienia i stanowi lekarstwo na zapomnienie o wieczności.

Drogę krzyżową poprowadził ks. Grzegorz, posługując się tekstem siostry Leoni. Rozważania przeplatane były wezwaniami za kapłanów. Można zaliczyć tę modlitwę do wyjątkowych.

Stacja I: Przebacz Boże niesprawiedliwe sądy, wypowiedziane pod adresem kapłanów.

Stacja II: Duszę przygniata grzech ciężki. Każde powołanie kapłańskie to wezwanie do dźwigania krzyża,  jedno z najtrudniejszych powołań. Panie Jezu prosimy, aby kapłani wypełniali swoje powołanie tak, jak Ty wypełniłeś wolę Ojca.

Stacja III: Najwyższy Kapłan upada pod ciężarem krzyża. Prosimy za kapłanów najmłodszych, którzy upadają pod ciężarem krzyża, aby z pomocą Twej łaski wytrwali do końca.

Stacja IV: Najwyższy Kapłan spotyka swoją Matkę. Matka słyszała szyderstwa, urągania. Wiedziała że jest niewinny. Miecz przeszył Jej serce. Matko Bolesna naucz matki kapłanów sztuki towarzyszenia im na drodze powołania.

Stacja V: Pomoc Cyrenejczyka. Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi. Naucz nas, jak powinien wyglądać udział kapłanów i świeckich w zbawianiu świata. Panie, naucz nas tej współpracy.

Stacja VI: Zniekształcony obraz Najwyższego Kapłana. Daj Panie, aby pojawiły się ręce, poprawiające zniekształconą twarz kapłana.

Stacja VII: Zniekształcenie Oblicza Boga. Bóg pada obliczem do ziemi, chce podać rękę upadłej ludzkości. Panie powstający z upadku, prosimy o łaski dla spowiedników, by podnosili ludzi z upadków. Konfesjonały niech będą miejscem powstawania wielu, powstawania naszego narodu.

Stacja VIII: Jestem źródłem wszelkiej pociechy dla każdego, kto do Mnie przychodzi. Pociecha Moja uspokaja wszystkie aspiracje duszy. Dzisiaj pragnę od ciebie pociechy. Pocieszaj mnie przez modlitwę za Kościół i kapłanów. Panie Jezu, pocieszający kobiety jerozolimskie, udziel kapłanom ducha braterskiej miłości, udzielaj  darów do pocieszania i zjednywania ludzi.

Stacja IX: Iluż to ludzi odrywa się od Kościoła. Panie Jezu, podnoszący się z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagradzającą za zgorszenia, które dają kapłani.

Stacja X: Rany i krew to Twoja zapłata za nasze grzechy. Proszę Cię Panie o potrzebne łaski dla kapłanów, by nie ulegali materializmowi.

Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża. Chcę, aby Mnie ludzkość błagała o przebaczenie. Naucz Panie kapłanów miłości przebaczającej.

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu. Golgota to miejsce pojednania ziemi i nieba. Dziękujemy Ci Panie Jezu za dar powołania kapłanów, którzy uobecniają na ziemi Twoją ofiarę.

Stacja XIII: Zdjęcie z krzyża. Jestem ukrzyżowany w ludzkich sercach. Z krzyża nie zstąpiłem nawet po śmierci, ale zdjęto Mnie. Ofiary, choroby, umartwienia to szczeble, po których będziesz się wznosił. Dziękujemy za kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Ciało jako pokarm.

Stacja XIV: Pan Jezus do siostry Leoni: Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. Panie Jezu, prosimy, abyś przyjął do siebie wszystkich kapłanów. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Świadectwa

– Zofia z Łukowa: założona została „Margaretka” dla ks. proboszcza, który wybudował kościół i wyjechał z parafii (wyraz wdzięczności).

– Henryka z Siedlec mówiła o założeniu 3 grup „Złotej Róży”.

– Jedna z animatorek zorganizowała grupę „Złotej Róży” w pracy. Nastąpiła radykalna zmiana postawy dzięki modlitwie, podjęto modlitwę za kapłanów.

– ks. Grzegorz zwrócił uwagę na znaczenie błogosławieństwa. Powołał się na świadectwo ks. profesora T. Guza, który polecił błogosławić nieżyczliwą sąsiadkę. Praktyka doprowadziła po trzech latach do przyjaźni.

 

Prezentacja o Miłosierdziu Bożym

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka Roku Miłosierdzia ks. Grzegorz Koc przedstawił prezentację, w której zwrócił uwagę na bardzo istotne momenty: świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwa jako największe z darów.

– Przy wychowywaniu dzieci za mało korzysta się ze środków nadprzyrodzonych. Najważniejsze jest włączenie w ten proces Boga, a nie jakieś programy. Sama miłość Boga jest wychowująca. U Boga jest ciągły wzrost. Egoista jest chory duchowo.

– Cierpienie i śmierć jest wyrazem Miłosierdzia Bożego. Może być ono drogą do nawrócenia, albo też zaproszeniem, by jako podjęte stało się przyczyną większych łask.

– Droga do Boga to droga pokory. Piekło nie chce przyjąć Bożej Miłości.

– Jan Paweł II papieżem miłosierdzia: Encyklika Dives in Misericordia, ustanowienie święta Miłosierdzia, zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu, śmierć w wigilię Bożego Miłosierdzia.

– Idziemy jak owce między wilki, ale zwyciężamy, bo Bóg daje moc, metody i środki. Szatan chce nasz naród zniszczyć, abyśmy nie wypełnili woli Bożej.

– Papież Franciszek wezwał do postu i Różańca, aby Obama nie zaatakował Syrii. I okazało się, że modlitwa ma wielką moc.

– Módlcie się za kapłanów – mówił Jezus – to będę wam błogosławił. Dwa cuda w Kościele to Maryja i kapłani.

– Miłosierdzie Boże jest wymagające. Mamy dług wdzięczności wobec Boga. Mamy w miejsce grzechów rozdawać dobro, aby otrzymać łaski i Miłosierdzie. W Roku Jubileuszowym trzeba oskarżać się przed Bogiem.

 

Spotkanie z animatorami

Spotkaniu przewodniczyła T. Kruszewska. Omawiane były następujące kwestie:

1.    Grupa ma być żywotna, należy zadbać o pełny skład osobowy grup, modlić się systematycznie, za zaniedbania przepraszać Pana Boga. Tworzyć nowe wspólnoty „Złotych Róż”.

2.    Członkowie grup powinni mieć w sobie radość serca, głębokie zaufanie do Boga i czyste serce, prosić o światło Ducha Świętego.

3.    Przyjmować cierpienie bez lęku – nie jest ono kwestią przypadku, często poprzedza otrzymanie wielkiej łaski.

4.    Ważne jest, by docenić moc błogosławieństwa kapłańskiego i błogosławieństwa wzajemnego.

(Visited 65 times, 1 visits today)